Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERPRAKTIJK HET KOFFERTJE

november 2022

Kinderpraktijk Het Koffertje (hierna: “Het Koffertje”), gevestigd aan Ruiterakker 26, 9407 BA te Assen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 87590732, begeleidt en coacht jonge kinderen op sociaal-emotioneel gebied. Het Koffertje biedt begeleiding op zowel individuele basis als in kleine groepen. Daarnaast verzorgt Het Koffertje geregeld workshops. Indien u als ouder of wettelijke vertegenwoordiger van uw kind een overeenkomst met Het Koffertje sluit, zijn deze algemene voorwaarden op die overeenkomst van toepassing. Ook zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van het Koffertje tot het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek in het kader van een individueel of groepstraject, elk aanbod van het Koffertje tot het aangaan van een overeenkomst en alle eventuele verdere afspraken die met u worden gemaakt.

 

ARTIKEL 1. AFWIJKINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk (waaronder e-mail mede begrepen) worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de door u en Het Koffertje ondertekende overeenkomst of middels het aanbod van de workshop op de website van het Koffertje in combinatie met de bevestiging, die u per e-mail ontvangt, van de inschrijving voor de workshop. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen u en het Koffertje is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 

ARTIKEL 2. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Elk aanbod van Het Koffertje tot het aangaan van een overeenkomst is vrijblijvend. Dit geldt ook voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek in het kader van een individueel of groepstraject. Deze vrijblijvendheid wil zeggen dat het Koffertje nimmer verplicht is een overeenkomst met u aan te gaan of een afspraak voor een kennismakingsgesprek met u te maken. Een inschrijving via de website voor de workshop wordt per e-mail door het Koffertje bevestigd, mits sprake is van voldoende beschikbaarheid van het aanbod. De bevestiging gaat vergezeld met de factuur. Indien u en het Koffertje in het kader van een individueel of groepstraject, na het kennismakingsgesprek, overeenkomen dat uw kind deelneemt aan het traject, wordt dit bekrachtigd middels een door u en het Koffertje ondertekende overeenkomst. In geval naast u nog een ander het ouderlijk gezag over uw kind heeft, is het Koffertje gerechtigd te vorderen dat deze ander ook een handtekening onder de overeenkomst zet, voordat het Koffertje aan de overeenkomst is gebonden. In geval het Koffertje dit niet vordert, maar wel sprake is van een tweede persoon met ouderlijk gezag, staat u er tegenover het Koffertje voor in dat deze tweede persoon ermee instemt dat u de overeenkomst ten behoeve van uw kind sluit. Indien later blijkt dat de toestemming niet is verkregen, dan blijft u de volledige overeengekomen prijs voor de overeengekomen dienstverlening van Het Koffertje verschuldigd.

 

ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

U dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door het Koffertje voorgeschreven wijze, aan het Koffertje te verstrekken. U staat in voor de juistheid van alle door u aan het Koffertje beschikbaar gestelde informatie. Het koffertje is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door u beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie. U dient het Koffertje steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.

 

ARTIKEL 4. GROEPSTRAJECTEN: INHOUD, DUUR EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Een groepstraject bestaat uit acht sessies, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De data, locatie en tijden van de sessies zijn uitdrukkelijk in de ondertekende overeenkomst vermeld. De overeenkomst eindigt door afronding van het traject. Indien u overgaat tot tussentijdse annulering van de overeenkomst, maakt u geen aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs van het traject. Het is door de groepsdynamiek en groepssamenstelling niet mogelijk om een sessie later in te halen, ook niet in geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden van u of uw kind. Indien uw kind een of meerdere sessies mist, maakt u geen aanspraak op enige kwijtschelding of restitutie. In geval van bijzondere en ernstige omstandigheden waardoor verdere nakoming van de overeenkomst door u, blijvend onmogelijk wordt, kan Het Koffertje van voorgaande afwijken, doch kan daartoe niet worden verplicht.

 

ARTIKEL 5. INDIVIDUELE BEGELEIDING: INHOUD, DUUR EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Bij een individueel traject wordt uw kind individueel begeleid. Een individueel traject bestaat uit het uitdrukkelijk in de ondertekende overeenkomst vermelde aantal sessies, bij gebreke waarvan het traject uit een onbepaald aantal sessies bestaat. Ook in geval de ondertekende overeenkomst het aantal overeengekomen aantal sessies vermeldt, kunnen u en het Koffertje overeenkomen dat extra sessies worden afgenomen. Indien u een gemaakte afspraak voor een sessie annuleert of uw kind een sessie mist, maakt u geen aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs van de sessie, met dien verstande dat in geval van bijzondere of ernstige omstandigheden, zoals in geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden van u of uw kind, waardoor de sessie niet kan worden gevolgd, afmelding kosteloos en onder opgave van redenen kan geschieden tot 24 uur vóór aanvang van de geplande sessie. Indien Het Koffertje redelijke vermoedens heeft dat ten onrechte een beroep op de bedoelde annuleringsgrond wordt gedaan, is Het Koffertje gerechtigd de sessie in rekening te brengen.

 

 

 

 

ARTIKEL 6. WORKSHOPS: INHOUD, DUUR EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Een workshop bestaat uit één sessie die in groepsverband wordt gegeven. Het aanbod op de website van Het Koffertje vermeldt zoveel mogelijk de aard en kenmerken van de workshop. Overige praktische informatie over de workshop wordt per email aan u verstrekt. Omdat de overeenkomst via inschrijving op de website van Het Koffertje wordt gesloten, hebt u het recht de overeenkomst tot 14 dagen na de dag van inschrijving, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de workshop plaatsvindt binnen 14 dagen na de dag van inschrijving, verklaart u bij de inschrijving uitdrukkelijk dat u daarmee instemt en dat u daarmee afstand doet van uw recht van ontbinding zodra de workshop is afgenomen. Daarmee komt het recht van ontbinding dus te vervallen na afloop van de workshop. U kunt van uw recht van ontbinding gebruik maken door daartoe een verzoek bij het Koffertje in te dienen. Dit kan door gebruikmaking van het door Het Koffertje aangeboden modelformulier voor herroeping of middels een andere ondubbelzinnige verklaring gericht aan Het Koffertje. Indien u een geldig beroep heeft gedaan op het recht van ontbinding en reeds betaald heeft voor de workshop, dan wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op uw bankrekening teruggestort. Indien u na de bedoelde 14 dagen overgaat tot annulering van de overeenkomst of de workshop mist, maakt u geen aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 7. OVERMACHT

Het Koffertje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de met u gesloten overeenkomst indien en voor zolang Het Koffertje daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop het Koffertje geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen ziekte en andere persoonlijke omstandigheden betreffende de feitelijke opdrachtneemster. Op grond van overmacht is het Koffertje gerechtigd sessies te verplaatsen. Het Koffertje zal daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan u doen. Van u mag worden verwacht dat u uw redelijke medewerking verleent aan het vaststellen van een alternatieve datum en/of tijd van sessies, bij gebreke waarvan de annuleringsregels van artikel 4 en 5 toepassing vinden. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn u en Het Koffertje gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voor in geval van overmacht reeds afgenomen diensten, blijft u de overeengekomen prijs naar evenredigheid verschuldigd. ARTIKEL 8. OPSCHORTING EN ONTBINDING Het Koffertje is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst op te schorten of deze overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst het Koffertje ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u uw verplichtingen niet zult nakomen. Indien de nakoming van uw verplichtingen niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat u schriftelijk in gebreke bent gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen u uw verplichtingen (alsnog) kunt nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. U maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Het Koffertje uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

ARTIKEL 9. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

De door u in het kader van een individueel of groepstraject ondertekende overeenkomst, vermeldt uitdrukkelijk de prijs per individuele sessie c.q. de prijs van het groepstraject, de prijs van eventuele aanvullende gesprekken die op uw verzoek plaatsvinden en de eventuele reiskosten. In geval van een groepstraject dient de totale prijs van het groepstraject binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De factuur wordt bij of kort na ondertekening van de overeenkomst aan u verstrekt. In geval van een individueel traject worden de overeengekomen sessies maandelijks achteraf gefactureerd. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een workshop ontvangt u de factuur samen met de bevestiging van de inschrijving die u per e-mail ontvangt. Betaling daarvan dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij u een geldig beroep op het recht van ontbinding hebt gedaan zoals bedoeld in artikel 6. Alle betalingen dienen middels overboeking te geschieden. Ook de prijs van eventuele aanvullende gesprekken die op uw verzoek plaatsvinden en de eventuele reiskosten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Het Koffertje is gerechtigd om de aan u toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan u beschikbaar te stellen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt uw verzuim van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, bent u over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door u verschuldigde bedragen, komen voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Wet Incassokosten.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Het Koffertje verleent haar diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Het Koffertje verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverplichting; Het Koffertje kan nimmer garanderen dat met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind de resultaten worden behaald die u met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen. Het Koffertje is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Het Koffertje is nimmer aansprakelijk voor (letsel)schade als gevolg van een medische (nood)situatie met betrekking tot uw kind, zoals in geval van optredende allergie, benauwdheid of complicaties bij suikerziekte. Het Koffertje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van een doen of nalaten van u of uw kind naar aanleiding van in het kader van de dienstverlening door u of uw kind opgedane kennis en/of vaardigheden. Mocht het Koffertje, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Het Koffertje te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. U dient het Koffertje daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Het Koffertje ter zake vervalt. De aansprakelijkheid van Het Koffertje is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de met u gesloten overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Het Koffertje betrekking heeft. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Het Koffertje verleende diensten niet aan de met u gesloten overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Het Koffertje. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Het Koffertje.

 

ARTIKEL 11. ALGEMEEN KLACHTBELEID

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Het Koffertje dienen binnen een redelijke termijn nadat u de veronderstelde tekortkoming heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij het Koffertje. Bij Het Koffertje ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord.

Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg met Het Koffertje is opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Commissie Klachtbehandeling van de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO). Het klachtenreglement en de te volgende procedure zijn te vinden op de website van het NOBCO: https://www.nobco.nl/overnobco/klachtenprocedure-nobco.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de uitvoering door Het Koffertje van een overeenkomst betreffende een workshop en deze klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kunt u het geschil tevens voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (http://www.ec.europa.eu/consumers/odr).

 

ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN

Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de met u gesloten overeenkomst, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn u en Het Koffertje verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. Op elke met u gesloten overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn u en Het Koffertje verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken